Heb jij al je pensioenplan??

Wat is pensioen?

Veel mensen verstaan onder pensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Pensioen is echter meer. Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor al deze pensioenonderdelen geldt dat de meeste Nederlandse werknemers pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid, de werkgever en eventuele privé voorzieningen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het 3 pijler-stelsel genoemd.

 • overheidsdeel
  In Nederland geldt een aantal sociale wetten. Dit houdt in dat je bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner (ouder) in aanmerking kunt komen voor een uitkering. Deze uitkering vormt de basis van het “pensioen”.
 • werkgeversdeel
  Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat je de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen.
 • eigen deel
  Via sparen en beleggen, maar ook allerlei particuliere verzekeringen ( lijfrenteverzekeringen) en bankspaarproducten kun je zelf een aanvullend pensioen regelen.

Je totale pensioeninkomen bestaat uit de optelsom van deze 3 bronnen. Hierbij zien we dat het (toekomstige) pensioeninkomen uit de eerste 2 bronnen voor veel mensen minder riant wordt (is geworden). Om toch in alle situaties verzekerd te zijn van een goed inkomen, ben je dus steeds meer aangewezen op eigen voorzieningen. Op deze site:  http://www.homefinance.nl/pensioen werknemer vindt je informatie om je te helpen inschatten of het voor jouw ook noodzakelijk is om aanvullende voorzieningen te treffen en zo ja, op welke wijze je dit zou kunnen doen.

Wat is een goed pensioen?

Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. Het hangt onder meer van jouw financiële situatie, gezinssituatie, werksituatie en wensen af wat in jouw situatie een “goed” pensioen is. En hierbij moet je niet alleen kijken naar de uitkering die je ontvangt als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je doet er verstandig aan om ook het nabestaandenpensioen (indien van toepassing) en het arbeidsongeschiktheidspensioen in je beoordeling mee te nemen.

Hierbij is het verstandig om jezelf per pensioenonderdeel de volgende vragen te stellen:

 • Wat is mijn verwachte pensioeninkomen?
 • Wat is mijn gewenste pensioeninkomen?
 • Is er een tekort en zo ja, hoe kan dat tekort gerepareerd worden?

De hier vermelde vragen zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Zo weten veel mensen niet welk pensioen ze tot nu toe opgebouwd hebben en welk pensioen ze bij hun huidige werkgever opbouwen. Vooral als je meerdere werkgevers gehad heeft of wanneer je ooit gescheiden bent, is het vaak een hele puzzel om deze gegevens op een rij te krijgen.

Een aanvullende pensioenregeling is alleen nuttig als je pensioenvooruitzicht tekort schiet. Hiermee bedoelen wij dat je een pensioentekort hebt waardoor jouw pensioeninkomen lager uitkomt dan gewenst. Het tweede deel van de vorige zin is erg belangrijk: het kan namelijk zijn dat je een pensioentekort hebt, maar zeer tevreden bent met het pensioeninkomen dat je krijgt. Of je hebt meer dan voldoende vermogen opgebouwd dat na pensionering als bron van inkomen gebruikt kan worden. Het treffen van extra pensioenvoorzieningen kan in deze situaties onnodig zijn.

Vaak geldt echter dat een pensioentekort uitermate vervelende consequenties heeft. De achteruitgang in inkomen is dan zo groot, dat dit negatieve gevolgen heeft voor de wijze van leven. In die situaties is het wel belangrijk om een aanvullende pensioenvoorziening te treffen.

Op deze site: http://www.homefinance.nl/pensioen_werknemer  vindt je echter veel informatie en hulpmiddelen om al een goede eerste indicatie te krijgen van de mogelijkheden. Zoals gezegd, raden wij je aan om per pensioenonderdeel te kijken naar de mogelijkheden. Hieronder staat kort op een rijtje wat er onder de verschillende bovengenoemde pensioenonderdelen verstaan wordt.

 • ouderdomspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en – indien van toepassing – zijn gezin ontvangt, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 • nabestaandenpensioen
  Dit is de uitkering die de nabestaande(n) van een overleden persoon ontvangt(en).
 • arbeidsongeschiktheidspensioen
  Dit is de uitkering die een persoon en – indien van toepassing – zijn gezin ontvangt, indien deze persoon voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt raakt.

Wat kan De Carrière Buddy verder voor u betekenen?

Het maken van een goed pensioenplan is belangrijk, maar zeker niet eenvoudig. Daarom is het voor de meeste mensen verstandig om hierbij de hulp in te roepen van een pensioenexpert. De Carrière Buddy heeft zelf geen pensioenadviseur in dienst, maar wij brengen je graag in contact met een deskundige onafhankelijk pensioenadviseur :  Poul Gelderloos PensioenInzicht

Poul is een adviseur die uitgaat van de menselijke maat. Zijn advies aan jou neemt jouw situatie, wensen en mogelijkheden als basis.”